Algemene voorwaarden van Opera Zalencentrum

Artikel 1 Algemene bepalingen, toepasselijkheid, en de huisregels

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op offertes en overeenkomsten van Opera I

B.V. en Opera II B.V. met vestigingsadres Fruitweg 28 en inschrijving in het handelsregister van de KvK onder nummer 65748417 (Opera I) en 65735986 (Opera II), hierna ook te noemen: “Opdrachtnemer” of “Opera” met betrekking tot Evenementen van derden in Opera, hierna ook te noemen: “Opdrachtgever”.

Onder “Overeenkomst” wordt verstaan: de schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer of schriftelijke opdracht/verzoek van Opdrachtgever waarop de Algemene Voorwaarden van Opera als Evenementenlocatie van toepassing zijn verklaard; Onder “Evenement” wordt verstaan: “een feestelijke en/of zakelijke activiteit van een derde, waaronder de huur van een of meer zalen, die plaatsvindt in Opera. Onder “Bezoeker” wordt verstaan de persoon die op uitnodiging van Opdrachtgever de locatie van Opera bezoekt.

1.2 Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De geldende versie staat op de website van Opera en is bij de directie op te vragen.

1.3 Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet. Opera wijst deze van de hand, tenzij er in de Overeenkomst andere of afwijkende afspraken over zijn gemaakt.

1.4 Op de overeenkomst met Opdrachtgever zijn tevens de regels voor Bezoekers van Opera, de zogenaamde “Huisregels” van toepassing. Opdrachtgever is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat Opera “Huisregels” gebruikt. Deze regels zijn te raadplegen in het zalencentrum en op de website van Opera. Indien er tegenstrijdigheid bestaat tussen deze algemene voorwaarden en de Huisregels, dan geldt hetgeen is opgenomen in de Huisregels.

Artikel 2 Opties

2.1 Voordat Opdrachtgever een offerte aanvraagt of voordat het offertetraject is afgerond, kan Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever aan haar een optie op een zaal verstrekken

2.2 Alleen schriftelijk (waaronder per e-mail) afgegeven opties binden Opdrachtnemer. Opties zijn geldig voor een duur van zeven dagen vanaf de datum van afgifte van de optie, tenzij Opdrachtnemer een andere datum vermeld. Indien de optietermijn langer is dan de termijn voor aanvaarding van de offerte/aanbieding, dan geldt de optietermijn voor de (resterende) duur van de offerte. Wanneer Opdrachtgever de optietermijn laat verlopen (lees: gedurende de optietermijn geen overeenkomst tot stand komt) maar na verloop van de optietermijn een nieuwe optie wenst of de bestaande optie wenst te verlengen, dan is Opdrachtnemer altijd gerechtigd zich op het standpunt te stellen dat de optie is komen te vervallen en geen nieuwe optie hoeft te worden aangeboden of de verlopen optie niet hoeft te worden verlengd.

2.3 Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever is gerechtigd aan de ander te kennen te geven de optie tussentijds te willen beëindigen, hetgeen enkel schriftelijk (waaronder per e-mail) kan geschieden.

2.4 Indien Opdrachtnemer de optie tussentijds wenst te beëindigen, is zij gehouden Opdrachtgever daarvan in kennis te stellen en Opdrachtgever de gelegenheid te geven om binnen 24 uur (gerekend in werkdagen) na de kennisgeving alsnog van de opties gebruik te maken. Indien Opdrachtgever gebruik wil maken van de optie, dan dient er binnen 24 uur een overeenkomst tot stand te komen.

2.5 Partijen zijn zich ervan bewust dat het door Opdrachtgever te organiseren evenement passend dient te zijn bij de reputatie, uitstraling en overige evenementen van de locatie van Opdrachtnemer en geen overlast mag veroorzaken bij overige huurder/gebruikers van het gebouw en Dat geldt ook op de straten rondom Opera

Artikel 3 Aanbiedingen/ offerte

3.1 Alle door of namens Opera gedane aanbiedingen/offertes zijn zeven dagen geldig vanaf de offertedatum, tenzij schriftelijk (waaronder maar niet beperkt tot e-mail) anders overeengekomen en/of tenzij Opdrachtgever de aanbieding/offerte binnen die termijn schriftelijk (waaronder maar niet beperkt tot e-mail) afwijst. Totdat er een Overeenkomst tot stand is gekomen, is Opera gerechtigd iedere optie of aanbod te herroepen zonder dat Opera gehouden is enige schadevergoeding te betalen onder gehoudenheid van restitutie van het reeds betaalde.

3.2 Opdrachtgever is verplicht aan Opera alle informatie te geven waarover hij beschikt voor zover redelijkerwijs verwacht kan worden dat Opera deze informatie nodig heeft. Opdrachtnemer is hoe dan ook pas gebonden als in haar schriftelijke aanbieding/offerte ten minste vermeld staat:

– welke ruimte(n) gedurende welke periode tegen welke prijs gehuurd zijn;

– ten behoeve van welk soort project de ruimte(n) gehuurd zijn;

– de indicatie van het aantal personen dat verwacht wordt aanwezig zullen zijn;

– de implicaties voor beveiliging;

en de aanbieding/offerte tijdig voor akkoord is getekend door Opdrachtnemer als Opdrachtgever dan wel door Opdrachtgever per e-mail voor akkoord is verklaard, en tijdig door Opdrachtgever is ontvangen. Het risico van onduidelijkheden door mondelinge of telefonisch gegeven opdrachten en gedane mededelingen berust bij Opdrachtgever.

3.3 Opdrachtgever staat jegens Opera in voor de tijdige aanlevering en juistheid van de door haar verstrekte gegevens. Indien Opdrachtgever in het kader van het in dit artikel bepaalde tekortschiet in de naleving van de informatieverplichtingen en daaruit voor Opera extra kosten en werkzaamheden voortvloeien of anderszins schade ontstaat, zoals, maar niet beperkt tot de schade die het gevolg is van, het op basis van het definitief opgegeven aantal te verwachten bezoekers, ingeschakeld personeel, ingekochte zaken, dan wel het openen van horeca, is Opdrachtgever gehouden die kosten, extra werkzaamheden en schade aan Opera te vergoeden.

3.4 Opera is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van niet tijdig aangeleverde en/of onjuiste

3.5 Alle informatie in de gedane aanbiedingen/offertes zijn onder voorbehoud van

3.6 Overige wensen vanuit Opdrachtgever, die niet in de gedane aanbiedingen/offertes vermeld staan, kunnen impact hebben op de hoogte van de aanbiedingen/offertes.

Art. 4 Verplichtingen Opdrachtgever voor veiligheid en informatie

4.1 Tenzij schriftelijk (waaronder per e-mail) anders is overeengekomen, zal Opdrachtgever voor eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen voor artiesten, door haar ingeschakelde derden, gasten en Als er al afspraken zijn gemaakt over deze maatregelen, is Opdrachtnemer niettemin gerechtigd om op ieder gewenst moment aanvullende eisen te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe nopen.

4.2 Opdrachtgever is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoort te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan Opdrachtnemer te Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie.

4.3 Opdrachtgever heeft geen aanspraak op enige vorm van schadevergoeding, indien zij niet dan wel niet in voldoende mate aan haar verplichtingen heeft voldaan zoals opgenomen in artikel 4.1 en/of 4.2 in deze algemene voorwaarden en Opdrachtnemer daardoor (i) de opdracht geheel of gedeeltelijk geen doorgang laat vinden, waartoe Opdrachtnemer in dat geval gerechtigd is en/of (ii) Opdrachtnemer Opdrachtgever daarop schriftelijk heeft gewezen en Opdrachtgever desondanks de opdracht wenst te laten doorgaan.

4.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de vergoedingen wegens het gebruik van (intellectuele eigendoms-) rechten van derden (waaronder maar niet beperkt tot Buma/Stemrarechten).

4.5 Tenzij schriftelijk (waaronder maar niet beperkt tot e-mail) anders is overeengekomen, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de vereiste toestemming van derden en/of vergunningen. Opera moet ruim tevoren van opdrachtgever weten welke toestemming of vergunningen zij heeft aanvraagd en hoe het aanvraagtraject tot verlening loopt.

4.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van bezoekers, gasten, door haar ingeschakelde derden, etc. tijdens de opdracht (waaronder maar niet beperkt tot het evenement) en eventuele schade aan eigendommen van

Artikel 5 Gehuurde

5.1 Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om vóór het aangaan van de Overeenkomst na te gaan of het gehuurde geschikt is voor het beoogde evenement.

5.2 Tot het gehuurde behoren uitsluitend de in de Overeenkomst omschreven ruimte(n) en de daarbij vermelde faciliteiten. Tenzij schriftelijk (waaronder maar niet beperkt tot e-mail) anders overeengekomen, behoren centrale entrees, gangen, trappen, de buitenterreinen en parkeerplaatsen niet tot het Opdrachtgever is verplicht de aanwijzingen van of namens Opera met betrekking tot (openbaar) parkeren op te volgen.

5.3 Opera is gerechtigd om een andere ruimte ter beschikking te stellen dan

5.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer:

a) het gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan omschreven in de overeenkomst;

b) het gehuurde (geheel of gedeeltelijk) onder te verhuren of in gebruik aan derden te verstrekken, met dien verstande dat deze toestemming niet is vereist voor exposanten indien het evenement een examen, beurs of expositie betreft;

c) indien en voor zover van toepassing, in het gehuurde zaken en diensten te exposeren buiten het in de overeenkomst omschreven expositieprogramma;

d) het evenement gedurende de looptijd van de overeenkomst een andere naam of een materieel andere invulling te geven, waarbij Opdrachtnemer haar toestemming niet op onredelijke gronden zal onthouden.

5.5 Opdrachtgever mag bij het gebruik van het gehuurde geen hinder of overlast aan Opdrachtnemer of derden veroorzaken, in en buiten de percelen van Opera en zal ervoor zorgdragen dat gasten, bezoekers, personeel, werknemers, dit evenmin zullen doen.

5.6 Opdrachtgever is gehouden de Huisregels van Opera ter kennis van de gasten, bezoekers, personeel, werknemers, etc. te brengen en aan hen op te leggen en blijft verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de (deugdelijke) naleving van de huisregels door die partijen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle schade en aanspraken van derden voortvloeiende uit de schending van de huisregels of algemene voorwaarden door de gasten, bezoekers, personeel, werknemers, , inclusief de vergoeding van de volledige schadeposten, kosten, boetes, lasten onder dwangsom etc. van door overheden uitgeoefende toezichts of handhavingsbevoegdheden of andere bevoegdheden die overheden toekomen.

5.7 Opera heeft het recht Bezoekers de toegang te ontzeggen die de Huisregels overtreden en/of zich niet aan de geldende verplichtingen (dreigen te) houden waardoor deze Bezoekers de veiligheid en/of openbare orde in gevaar kunnen brengen, alsook Bezoekers boven het maximaal toegestane aantal. In dat geval kan Opera de overeenkomst met Opdrachtgever per direct beëindigen zonder dat Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van de voor de Bezoekers betaalde kosten.

Artikel 6 Gastenaantal

6.1 Opdrachtgever staat in voor het aantal, de identiteit en hoedanigheid van de Bezoekers. De kostenbegroting is gebaseerd op het aantal gasten zoals vermeld in de overeenkomst. Indien er een wijziging in het aantal gasten plaatsvindt, heeft dit gevolgen voor de prijsberekening van de overeenkomst.

6.1 Opdrachtgever is verplicht Opera zo snel mogelijk, maar uiterlijk zeven dagen voor het evenement, schriftelijk (waaronder maar niet beperkt tot e-mail) te informeren zodra wijzigingen of aanvullingen ontstaan die afwijken van de overeenkomst.

6.3 Indien de wijziging zich voordoet in het offertestadium dan zal Opera zich inzetten de best passende oplossing te Zodra de opdracht definitief is vastgelegd in een overeenkomst heeft Opdrachtgever getekend voor een minimaal aantal gasten.

6.4 Vermindering van het overeengekomen gastenaantal met verrekening van kosten is slechts eenmalig mogelijk tot zeven dagen voor aanvang van het evenement tot een maximum van 5% van het overeengekomen gastenaantal. Verrekening zal daar waar van toepassing plaatsvinden tegen overeengekomen voorwaarden. Opera heeft het recht om ingeval van een vermindering hoger dan 5% zijn calculaties aan te passen aan de dan ontstane situatie, waaronder een andere zaal.

6.5 Bij verschijning van meer gasten op de dag van uitvoering dan het overeengekomen aantal, worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in de overeenkomst extra in rekening Het door de locatie vastgestelde aantal aanwezigegasten is daarin maatgevend. Teneinde de overeengekomen kwaliteit te kunnen leveren is Opdrachtnemer gerechtigd om bij het bereiken van het door de Opdrachtgever opgegeven aantal gasten de toegang tot het evenement aan additionele gasten te weigeren.

6.6 Opdrachten worden aangenomen op basis van nacalculatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 7 Uitvoering

7.1 De inrichting, het gebruik en de ontruiming van het gehuurde dienen te geschieden in overleg met

7.2 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd bij de inrichting, het gebruik en de ontruiming van het gehuurde nadere bindende voorschriften te geven, indien zulks in het belang van de (openbare) orde en veiligheid door brandweer, politie, burgemeester of Opdrachtnemer raadzaam wordt geacht.

7.3 Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer zullen geen veranderingen aan het gehuurde en overige ruimte(n) en (buiten)terreinen mogen worden

7.4 Opdrachtgever aanvaardt het gehuurde in de staat waarin het gehuurde zich bij aanvang van de huurperiode Bij het einde van de huurperiode geconstateerde gebreken worden geacht te zijn ontstaan tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat bedoelde gebreken (zoals schade) reeds vóór de huurperiode bestonden.

7.5 Op het in de orderbevestiging vermelde tijdstip van beëindiging van de huurperiode dient Opdrachtgever het gehuurde geheel ontruimd en schoon opgeleverd te hebben in de toestand zoals het ter beschikking is gesteld, onder ongedaan making van iedere verandering die Opdrachtgever daaraan mocht hebben aangebracht. Bij niet tijdige en/of schone oplevering is Opdrachtnemer gerechtigd om een boete aan Opdrachtgever in rekening te brengen ter waarde van de opdrachtsom.

Artikel 8 Catering

8.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk (waaronder maar niet beperkt tot e-mail) anders overeengekomen, is de catering binnen het gehuurde uitsluitend voorbehouden aan Opera bepaalt in redelijkheid de aard, hoeveelheid en kwaliteit van de catering en heeft het recht hetgeen is afgesproken anders in te vullen, tenzij dat onbillijk zou zijn.

8.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan gebruik te maken van catering anders dan door Opera en Opera heeft, met uitsluiting van ieder ander, het exclusieve recht van catering. Het gratis en om niet verstrekken van spijzen of dranken bij wijze van reclame is slechts toegestaan met schriftelijke toestemming van Opera.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en schade

9.1 Voor en tijdens de verhuur van een zaal of zalen dient te allen tijde de Opdrachtgever die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn met het oog op de naleving van hetgeen opgenomen in (a) de overeenkomst, (b) deze algemene voorwaarden en (c) de huisregels.

Afhankelijk van het doel waarvoor de zaal of zalen in Opera door Opdrachtgever wordt of worden gebruikt, kunnen bepaalde vergunningen of ontheffingen van bevoegde bestuursorganen nodig zijn, kunnen wettelijke voorschriften en rechten van intellectuele eigendom gelden. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor en verplicht om in overleg met Opera en pas na toestemming van Opera tijdig de juiste vergunningen en ontheffingen te verkrijgen indien Opera daar niet over beschikt, zich aan de wettelijke voorschriften te houden en geen inbreuk te maken op rechten van intellectueel eigendom. Opera aanvaardt geen aansprakelijkheid indien vergunningen en/of ontheffingen niet of niet tijdig door de bevoegde bestuursorganen worden verleend. Het ontbreken van de vereiste vergunningen en/of ontheffingen ontslaat Opdrachtgever niet van zijn (betaal)verplichtingen jegens Opera uit hoofde van de Overeenkomst. De ruimte(n) in Opera zullen niet aan Opdrachtgever voor haar genodigden toegankelijk mogen worden gesteld als de benodigde vergunningen (nog) niet zijn verkregen. Opera behoudt zich het recht voor Opdrachtgever de toegang tot haar ruimte(n) te ontzeggen en zo nodig het evenement te verbieden, indien Opdrachtgever niet aan voornoemde bepalingen voldoet. Opera is hiervoor in dat geval niet aansprakelijk. Opdrachtgever is voorts verplicht alle voorschriften van publiekrechtelijke aard, die door enige overheidsinstantie ter uitvoering van de overheidstaak zijn of zullen worden gegeven, stipt op te volgen.

9.2 Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer vooraf en actief schriftelijk (waaronder maar niet beperkt tot e-mail) op de hoogte te brengen van eventuele risico’s voor de status van (het pand van) het gehuurde en/of haar goede naam van die door of vanwege het evenement zouden kunnen Daaronder, maar niet uitsluitend, wordt verstaan het bezoekersprofiel, de aard van het evenement, eventuele dreiging of aantrekking van ongewenst gedrag, politieke of maatschappelijke onrust en mogelijke weigering van benodigde vergunningen in algemene zin, mede op grond van Wet Bibob of eigen vergunningen van de locatie. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het evenement zonder schadeplichtigheid te annuleren indien de informatie- en mededelingsplicht door Opdrachtgever is geschonden. Indien de gegeven informatie niet juist blijkt, heeft Opdrachtnemer het recht om haar verplichtingen te staken / de overeenkomst te annuleren, zonder dat Opdrachtgever gerechtigd is tot schadevergoeding in welke zin dan ook. Annulering wegens schending van de informatieplicht laat de betalingsverplichting van Opdrachtgever onverlet, evenals het recht van Opdrachtnemer de door haar geleden schade (waaronder winstderving) te verhalen.

9.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor door derden geleden schade welke voortvloeit uit het gebruik van het gehuurde en/of de in gebruik afgestane ruimte(n) en vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden ter zake van schade uit dien hoofde.

9.4 Opdrachtnemer heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren d. in de gehuurde ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van de Opdrachtgever, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte(n) door de Opdrachtgever dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.

9.5 Schade aan of verlies van goederen in eigendom bij Opdrachtnemer en/of bij door Opdrachtnemer gecontracteerde leveranciers door Opdrachtgever en/of zijn genodigden/ werknemers/ ingeschakelde derden, veroorzaakt, moeten door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer integraal worden vergoed.

9.6 Alles wat door of vanwege Opdrachtgever in het gebouwen en/of het gehuurde is gebracht, bevindt zich daar voor rekening en risico van de Opdrachtnemer belast zich niet met het verzekeren en/of bewaken daarvan. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van goederen, eigendommen en geldswaarden van Opdrachtgever of van derden (waaronder begrepen het publiek en uitvoerenden) door welke oorzaak ook, behoudens opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn personeel. Opdrachtnemer is tevens niet aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van de in bewaring gegeven goederen in de garderobe. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (als hiervoor bedoeld). De inrichting, het gebruik en de oplevering van het gehuurde geschiedt in overleg met Opdrachtnemer en met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften van Opdrachtnemer.

9.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

9.8 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.

9.9 Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld dan wel (ii) de verzekering niet uitkeert, en er toch sprake is van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van € 25,000,-.

9.10 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer heeft dienen binnen 12 maanden na het moment waarop Opdrachtgever hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door Opdrachtnemer te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.

9.11 Eventuele door Opdrachtnemer verstrekte adviezen zijn altijd vrijblijvend en opvolging daarvan komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

9.12 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de opkomst van het betreffende evenement.

Artikel 10 Prijzen

10.1 Alle prijzen zijn exclusief T.W., tenzij schriftelijk (waaronder maar niet beperkt tot e-mail) anders overeengekomen. Ook alle overige heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal deze zoveel mogelijk vooraf bekendmaken. Opdrachtnemer is gerechtigd van overheidswege opgelegde verhogingen in belastingen, accijnzen of sociale lasten aan Opdrachtnemer door te berekenen.

10.2 Verstrekt Opdrachtnemer een samengestelde prijsopgave, dan bestaat er geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de opgave tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 11 Betalingen

11.1 Betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders vermeld in de offerte / aanbieding /

11.2 Opdrachtgever is verplicht:

– 75% van de overeengekomen opdrachtsom bij het definitief maken van de reservering en/of het sluiten van de overeenkomst te betalen, tenzij anders overeengekomen;

– Eventuele meer- of minderkosten worden door Opdrachtnemer aansluitend aan de uitvoering van de overeenkomst als eindafrekening gefactureerd onder verrekening van voornoemde aanbetalingen;

– Voor elk van de betaalmomenten stuurt Opdrachtnemer tijdig een factuur aan Opdrachtgever;

11.3 De eindafrekening voorziet in een nauwkeurige specificatie van de verleende diensten en van een specificatie op nacalculatie te factureren diensten, materialen, voedsel, dranken, etc. alsmede een specificatie van de B.T.W.

11.4 De betalingstermijn is een fatale termijn. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige betaling op te schorten dan wel te verrekenen.

11.5 Indien binnen de betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Zij is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd (waarbij geldt dat een gedeelte van de maand als een hele maand wordt aangemerkt) alsmede buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 350,-.

11.6 Opdrachtgevers vanuit het buitenland zijn gehouden aan de door de Nederlandse fiscus verstrekte richtlijnen met betrekking tot betaling van B.T.W.

Artikel 12 Annuleringen

12.1 Annulering van de overeenkomst dient enkel schriftelijk (waaronder maar niet beperkt tot e- mail) te geschieden en vergezeld te gaan van de betreffende overeenkomst.

12.2 In geval van annulering is de Opdrachtgever de navolgende vergoeding verschuldigd aan Opdrachtnemer:

a) Van 6 tot 4 maanden: 15%
b) Van 4 tot 3 maanden: 30%
c) Van 3 tot 2 maanden: 50%
d) Van 2 tot 1 maand: 60%
e) Van 30 dagen tot 2 weken: 70%
f) Van 14 dagen tot 7 dagen: 80%
g) 7 Dagen of minder:90%

De opdrachtsom bedraagt de in de overeenkomst opgenomen opdrachtsom vermeerderd met daarna overeengekomen mutaties.

12.3 Indien op het moment van annulering de schade van Opdrachtnemer hoger is dan de annuleringsvergoeding zoals opgenomen in artikel 12.2 in deze algemene voorwaarden – door (waaronder maar niet beperkt tot) betalingsverplichtingen die in verband met de annulering door Opdrachtgever op Opdrachtnemer (zullen) rusten, zoals verplichtingen jegens bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of andere vorderingen van derden -, dan dient Opdrachtgever dit hogere bedrag aan Opdrachtnemer te vergoeden.

12.4 Als datum van annulering geldt de eerste datum waarop de annulering door Opdrachtnemer schriftelijk (waaronder maar niet beperkt tot e-mail)is ontvangen.

Artikel 13 Klachten / Reclameren

Alle klachten en gebreken dienen binnen 24 uur nadat deze bekend zijn geworden dan wel bekend hadden kunnen zijn schriftelijk (waaronder maar niet beperkt tot e-mail) door Opdrachtnemer te zijn ontvangen. Wanneer die termijn niet in acht wordt genomen komen eventuele aanspraken die Opdrachtgever heeft te vervallen.

Artikel 14 Overmacht

Omstandigheden die niet aan Opera te wijten zijn, die van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst door Opera redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden (zoals maar niet beperkt tot (i) extreem weer, (ii) intrekking van een of meerdere vergunningen of inzet van overheidsmaatregelen (iii) onbereikbaarheid, ontoegankelijkheid, transportgebreken, (iv) pandemie/epidemie en (v) nationale rouw), vi) (terroristische) dreiging op nationaal dan wel lokaal niveau dan wel op locatie Opera en vii) calamiteit op Opera die niet veroorzaakt is door Opera of haar werknemers geeft haar het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten.

Indien Opdrachtgever, of andere personen die wegens Opdrachtgever op het terrein van Opera aanwezig zijn, zich – na waarschuwing – niet aan de voorschriften van Opera houden, is Opera gerechtigd maatregelen te treffen waaronder het evenement geen doorgang te laten vinden, het evenement te beëindigen of de ruimte(n) in Opera te doen ontruimen, zonder dat dat voor de Opdrachtgever enige grond tot schadevergoeding zal opleveren. De overige verplichtingen van Opdrachtgever uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, onder meer ten aanzien van de betaling van de overeengekomen prijs en (additionele) kosten, blijven onverminderd van kracht.

Bij calamiteiten is Opdrachtgever gehouden de instructies van Opera en autoriteiten op te volgen. Opera is gerechtigd in geval van calamiteit over te gaan tot ontruiming van de ruimte(n) die opdrachtgever huurt of gebruikt. Opera heeft het recht om met het oog op een (dreigende) calamiteit of ter voorkoming van (dreigende) onregelmatigheden alle zich in de ruimte(n) bevindende personen en eventuele zaken uit de ruimten van Opera te laten verwijderen, dan wel personen niet (meer) toe te laten tot de ruimten van Opera.

Opera is niet aansprakelijk voor de eventuele kosten en schade die voor Opdrachtgever daardoor mochten ontstaan. Opdrachtgever vrijwaart Opera volledig tegen eventuele aanspraken te dien aanzien van derden jegens Opera. Opera behoudt haar recht op vergoeding (waaronder maar niet beperkt tot kosten voor door haar ingeschakelde derden).

Artikel 15 Geheimhouding

15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

15.2 Hetgeen vermeld in artikel 15.1 in deze algemene voorwaarden opgenomen geldt niet voor informatie:

  a) die wordt verstrekt aan haar adviseurs, waarbij die adviseurs tevens aan geheimhouding zijn gebonden;
  b) reeds het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de betrokken partij werden verkregen;
  c) onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de betrokken partij;
  d) algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij;
  e) door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de betrokken partij wordt geschonden.
  f) die openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een andere overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.

Artikel 16 Ontbinding van de overeenkomst

16.1 Opdrachtnemer is gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden, indien:

  a) Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  b) na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen;
  c) Indien beslag wordt gelegd op het vermogen van Opdrachtgever, dan wel aan haar surseance van betaling wordt verleend, dan wel failliet wordt verklaard.

16.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

16.3 Indien Opdrachtnemer tot ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan voor Opdrachtgever.

Artikel 17 Beeldrecht en tekeningen

17.1 Alle in een offerte of opdrachtbevestiging verwerkte, of daarbij gevoegde, afbeeldingen, tekeningen, ideeën en alle intellectuele eigendomsrechten dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door Opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan enigerlei derde verstrekt. Alle rechten daarop blijven uitsluitend bij Opdrachtnemer berusten.

17.2 Opdrachtnemer behoudt zich dan ook het recht voor om die bescheiden, waarbij verwezen wordt naar artikel 17.1 in deze algemene voorwaarden, terug te vorderen.

Artikel 18 Persoonsgegevens

Indien en voor zover Opdrachtgever aan Opera in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens verstrekt:

 – Zal Opdrachtgever ervoor instaan dat hij bij het verschaffen van de persoonsgegevens aan Opera voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG) en de overige privacyregelgeving zoals deze per datum van overeenkomst geldt, zodat Opera de persoonsgegevens kan gebruiken om betrokkenen te faciliteren met betrekking tot het Evenement; en

 – Zal Opera ervoor instaan dat zij de persoonsgegevens verwerkt, in overeenstemming met de AVG en de overige privacyregelgeving zoals deze per datum van de Overeenkomst geldt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 19 Toepasselijk recht

19.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met de door Opdrachtnemer gedane offertes en de met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten alsmede alle vorderingen wegens wanbetaling, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag, tenzij Partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

19.3 Bij verschil van uitleg tussen de Nederlandse tekst en eventuele buitenlandse vertalingen daarvan is de uitleg volgens de Nederlandse tekst bindend.